Leietakerservice

24-timers service

Newsec Basale sitt servicesenter tar i mot alle henvendelser og vil sørge for at oppgavene blir formidlet til riktig person. Henvendelser til Servicesenter gir oss mulighet for registrering, koordinering og oppfølging av saken.

Newsec Basale sitt servicesenter har åpent hver dag mandag til fredag mellom kl. 0800 og kl. 1600. Ved akutte problemer kan du også servicesenteret utenom normal åpningstid og du vil bli viderekoblet til vaktsentralen for bistand.

Hvis det er saker som ikke er akutte, ser vi gjerne at dette meldes via 06760@newsec.no eller kontaktskjema. Bruk av kontaktskjema vil forenkle registering og oppfølging for oss. Det er også mulighet til å ta kontakt med servicesenteret på telefon 06760.

Branninstruks

Instruksen er oppslått flere steder og det påligger alle å gjøre seg kjent med innholdet i den. Mangler branninstruks hos din bedrift, ber vi om at vår tekniske avdeling varsles snarest.

Rømningsplaner

Oslo Areal har satt opp rømningsplaner på strategiske steder og i alle etasjer. Det påligger alle å gjøre seg kjent med rømningsveiene.

Branntegninger

Oslo Areal har utarbeidet branntegninger for alle bygninger. Branntegningene viser brannskiller/ seksjonering i bygget. Den enkelte leietaker er ansvarlig for at brannskiller ikke blir brutt ved ombygginger, legging av kabler etc. Oslo Areal skal kontaktes før slike arbeider igangsettes.

Branninstruks

Du skal gjøre deg kjent med følgende:

 • Brannalarmanlegg
 • Rømningsveier
 • Plassering av nærmeste håndslukkerapparat eller brannslange

Gjør deg kjent med nødutganger, brannslukningsutstyr og manuelle meldere.

Ved ethvert branntilløp skal du:

VARSLE – Dersom brannalarmen ikke høres, utløs manuell melder og ring til brannvesen.

REDDE – Mennesker utsatt for fare.

SLUKKE – Hvis mulig, forsøk å slukke med nærmeste brannslukkningsutstyr.

RØMME – Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei. Gå til samleplass.

HEISEN – MÅ IKKE BRUKES!!

HJELPE – Bistå ansvarlig personell. Veilede brannvesenet.

Nødtelefon brannvesen: 110

Brannvern

Organisering

Oslo Areal skal ha en ansvarlig brannvernleder for alle bygg. I tillegg skal alle leietakere ha en brannvernansvarlig og en vara brannvernansvarlig medarbeider. Disse to retter seg etter «instruks for brannvernansvarlig», et dokument som skal være oppslått på vegg i alle leieforhold.

Øvelser

Oslo Areal arrangerer brannøvelser hvert år. Dette kan være evakueringsøvelser eller teoriøvelser hos den enkelte leietaker.

Brannalarm

Alle våre bygninger er utstyrt med brannalarmanlegg med direkte alarmoverføring til brannvesenet. Man skal i alle tilfelle ringe brannvesenet telefonnummer 110 ved brann.

Slokkemidler

Oslo Areal har utstyrt bygningene med brannslanger og brannslokningsapparater. Disse undersøkes jevnlig av driftstekniker samt at det er inngått serviceavtale med eksternt brannkonsulentfirma, som har service en gang per år.

Brannvernansvarlig

 1. Leietaker skal peke ut en brannvernansvarlig som skal representere leietakeren ovenfor gårdeier.
 2. Brannvernansvarlig skal til enhver tid ha oversikt over antall ansatte i bedriften.
 3. Brannvernansvarlig skal kjenne til alle godkjente rømningsveier fra bedriftens leieareal.
 4. Brannvernansvarlig har ansvaret for å påse at alle rømningsveier er åpne, og at de ikke blir blokkert av lagrede varer, emballasje eller lignende. I slike tilfeller har brannvernansvarlig plikt til å varsle leietakers/bedriftens ledelse.
 5. Brannvernansvarlig skal kjenne branninstruksen, og vite om avtalt møteplass utenfor bygget i en rømningssituasjon.
 6. Ved brannalarm skal brannvernansvarlig påse at alle ansatte og gjester i bedriften straks begir seg ut av bygget via godkjente rømningsveier og til avtalt møteplass.
 7. Brannvernansvarlig skal kjenne til plassering av slokkeutstyr.
 8. Brannvernansvarlig skal forestå opptelling og registrering av bedriftens ansatte og gjester på avtalt møteplass utenfor bygget. Status meldes til brannvesenet ved deres ankomst.
 9. Brannvernansvarlig har ansvaret for at leietakers/bedriftens ansatte/nyansatte/vikarer har og er gjort kjent med gjeldende instrukser, rømningsveier og plassering og bruk av slokkeutstyr.

Drift og vedlikehold

Målsetting for helse, miljø og sikkerhet

Oslo Areal skal bidra til et godt bygningsmessig miljø gjennom best mulig forvaltning, drift og vedlikehold av våre eiendommer. Med dette ønsker vi å forebygge ulykker, helse- og miljøskader for våre leietakere, egne ansatte og samfunnet forøvrig.

Drift

Driften av eiendommene gjennomføres av vårt driftspersonell som forestår leveranse/ytelse av varer og tjenester til felles bruk og drift av eiendommene.

Generelt kan man si driften omfatter følgende ytelser, men disse varierer noe fra eiendom til eiendom:

 • Periodisk tilsyn med eiendommene, service, kontroll og drift av tekniske anlegg
 • Brøyting, strøing og stell av grøntanlegg
 • Regnskapsførsel for driftskostnadene
 • Kontroll, rydding og renhold av fellesareal innendørs og utendørs
 • Strøm, oppvarming
 • Renovasjon
 • Internkontroll bl.a. brannøvelser
 • Vakthold og sikring

Husordensregler

 1. Bruker av eiendommen skal utøve sin virksomhet med vanlig aktsomhet og under hensyntagen til de andre leietakere og til naboer slik at disse ikke sjeneres og slik at eiendommen og dens miljø ikke forringes. De anvisninger vaktmester/ forretningsfører gir i den anledning skal straks etterkommes. Brukerveiledning for eiendommen skal følges, dersom slik veiledning foreligger.
 2. Offentlige lover, forskrifter og pålegg som angår leieforholdet skal følges. Spesielt gjelder dette forskrift til Arbeidsmiljøvernloven (AML) om Intern-kontroll. Bruker av eiendommen må således følge forskriftens krav om bl. a. brannvern og bruk av el-utstyr. Brannøvelser skal avholdes i henhold til krav fra offentlig myndighet og ellers i samsvar med gårdeiers/forretningsførers anvisninger.
 3. Brann- og eksplosjonsfarlig materiell og utstyr samt materiell og utstyr som kan være farlig på annen måte, må oppbevares betryggende og alltid minst i henhold til de forskrifter/ bestemmelser som måtte være gitt av offentlige myndigheter, forsikringsselskap eller gårdeier/dennes representanter. Dette gjelder for eksempel bruk av kaffemaskiner og oppvaskmaskiner.
 4. Låse- og sikkerhetsrutiner for eiendommen skal følges for å unngå utilsiktet inntreden og utløsing av alarmer ved uhell. Om alarm utløses ved uhell skal avtalte varslingsrutiner følges. Normalt skal vaktselskap varsles umiddelbart for å forhindre utrykning.
 5. Det må ikke henstilles varer, sykler, gjenstander eller utstyr av noen som helst art i adkomst/ rømningsveier eller på eiendommens fellesarealer for øvrig. Er det behov for å benytte disse arealer i forbindelse med av-/pålessing, må forholdet avklares med vaktmester/ forretningsfører. Disse vil for øvrig gi nærmere retningslinjer for bruk av fellesarealet.
 6. Søppel og avfall skal anbringes i / på dertil anvist rom/ plass. Leietaker/beboer må selv sørge for å fjerne avfall når dette er avtalt. Vedkommende må alltid selv på egen bekostning fjerne «unormalt» avfall som kasserte møbler, utstyr, bygningsmateriell av enhver art m.m. Vaktmester/ forretningsfører kan etter avtale fjerne slikt avfall på leietakers/beboers bekostning.
 7. Legger leietaker/beboer merke til kritikkverdige forhold ved eiendommens drift, skal han snarest ta dette opp med gårdeier/dennes representanter.

Det tas forbehold om endring av husordensreglene.

Krav om internkontroll

Arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll stiller krav til alle foretak om oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for egen virksomhet. Våre leietakere har således selv ansvaret for at arbeidsforholdene for sine ansatte er i henhold til lovens krav. Leiekontrakten beskriver ansvarfordelingen mellom utleier og leietaker for utrustning, bruk, drift og vedlikehold av lokalene.

Oslo Areal gjennomgår hvert år sine eiendommer med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Som en del av den årlige gjennomgangen er brannøvelser/opplæring, og årlig dokumentert kontroll av felles brann- og nødlysanlegg, heisanlegg, el-anlegg og ventilasjonsanlegg. Tekniske anlegg innenfor leieareal er, om ikke annet er avtalt, leietakers ansvar.

Leietakers plikter og ansvar

Bruk av lokalene:

Leietaker plikter å behandle så vel de leide lokaler som eiendommen forøvrig med tilbørlig aktsomhet.

Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte som sjenerer andre leietakere eller naboer.

Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann-/rømningsinstrukser, samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder for eiendommen. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes oppvarmet slik at frysing unngås.

Avfall må legges i eiendommens søppelkasser. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjerne for leietakers regning.

Endringer av leieobjektet:

Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning kreves også om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp m.v. enn hva lokalene ved kontraktstidspunktet var utstyrt med.

Solavskjerming, radio- og TV-anlegg m.v. må ikke settes opp uten at utleier på forhånd skriftlig har godkjent utseende og plassering av disse. Uthengsskap, automater o.l. må heller ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning. Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt det felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier.

Vedlikehold:

Det påhviler leietaker å utføre og bekoste vedlikehold av de leide lokaler samt følgende forhold:

 • Ut -og innvendig vedlikehold av inngangsdører og porter, vinduer med omramming, slik at disse er i håndverksmessig god stand.
 • Innretninger anbrakt i lokalene av leier.
 • Fornyelse av tapet, gulvbelegg og annen oppussing og istandsetting innvendig, herunder overflatebehandling av gulv, vegger og tak.
 • Ledninger og innretninger som hører til forsyning av, og avløp for, vann, gass, varme og elektrisk strøm fra egen sikringstavle til lampepunkter og stikkontakter, samt ventilasjons- og kjøleanlegg i eget leieforhold.

Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en håndverksmessig god måte.

Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleiere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgifter som måtte følge av utrydding av utøy.

Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd i de leide lokaler.

Profilering og skilting

Innvendig og utvendig skilting på eiendommen

Skilting/reklame utvendig og på eksisterende skiltsystem i byggene godkjennes av utleier før arbeidene/tiltakene igangsettes. Leietaker har i denne forbindelse ansvar for å framlegge for utleier tegning/foto som viser plassering/omfang med angivelse av utforming, farge m.v.

Kostnader forbundet med skilting/reklame, samt kostnadene med nedtaking og reparasjon av eventuelt skader som følge av tiltaket, dekkes av leietaker.

Vaktmestertjeneste

Vaktmestertjenesten på eiendommen omfatter følgende punkter:

 • Periodisk tilsyn med eiendommen
 • Kontroll og drift av felles tekniske anlegg
 • Kontroll og drift av utendørsarealer og fellesarealer
 • Brøyting og snørydding
 • Stell av grøntanlegg
 • Rydding og renhold utendørs

Vaktmestertjenesten vil bli normalt utført i regi av Newsec Basale AS.

I tillegg til vaktmestertjenester administrerer vanligvis Oslo Areal AS følgende fellesytelser for leietakerne i bygget:

 • Strømforsyning
 • Oppvarming/ fjernvarme
 • Renhold av fellesarealer
 • Renovasjon
 • Vakthold og sikring
 • Snømåking og feiing
 • Vedlikehold av grøntareal
 • Service på tekniske anlegg